-

-

-


Nederlands Genootschap voor Heraldiek

Dutch Heraldry Society

-

Home----Bestuur----Vrienden----Blazoen----Wapenbrieven----Heraldische dag----Links

-

 

 Wapenregister 
Verlenen van wapenbrieven en registratie


De Wapenbrief

Het Genootschap verleent wapenbrieven. Hierin is vastgelegd wie welk wapen voert, alsook de afkomst, de beschrijving en afbeelding van het wapen.

Het verlenen van een wapenbrief houdt in dat uw wapen met bijbehorende beschrijving (
blazoenering) en eventuele afkomst, door het NGH wordt gecertificeerd en geregistreerd.

Een wapenbrief biedt geen wettelijke bescherming. Alleen de wapens van families die tot de Nederlandse adel behoren en wapens van publiekrechtelijke rechtspersonen (provincies, gemeenten, waterschappen e.d.) zijn wettelijk beschermd doordat zij bij Koninklijk Besluit worden vastgesteld en verleend.

Wapenbrieven voor nieuwe wapens worden in principe gegeven ten behoeve van de aanvrager en diens naamdragende nakomelingen of, indien daar nadrukkelijk om wordt verzocht, van de (groot)vader van de aanvrager en diens naamdragende nakomelingen.

Doordat de gegevens uit de wapenbrieven op onze website, in het tijdschrift Blazoen, in de Heraldische Databank van het CBG en op de website Wazamar worden gepubliceerd, dan wel opgenomen, kan publieke consensus ontstaan over wie welk wapen voert.

Verleende wapens worden opgenomen in het Wapenregister van het NGH

 

De aanvraag

Voordat u een wapenbrief bij ons aanvraagt, is het verstandig kennis te nemen van de zeven pijlers van het ontwerpen en voeren van niet-adellijke familiewapens, zoals die door het NGH zijn geformuleerd.

De aanvraag voor een wapenbrief dient te worden gericht aan het College van Herauten (herauten@genootschap-heraldiek.nl) en wordt alleen in behandeling genomen als die volledig is. Daarenboven dient na ontvangstbevestiging het totaal verschuldigde bedrag te worden overgemaakt aan de penningmeester van het NGH, en wel op rek.nr. NL52INGB0006741457, t.n.v. Nederlands Genootschap voor Heraldiek.

Voor het aanvragen van een wapenbrief dient gebruik gemaakt te worden van het digitale aanvraagformulier. U wordt tevens verzocht een goede kleurenscan (jpg- of png-bestand) van uw paspoort of id-kaart mee te sturen.

In het geval u een nieuw wapen wenst te registreren en te certificeren, ontvangen wij graag ook een handgetekende of met de computer gemaakte (jpg- of png-bestand) ontwerpschets, in kleur of voorzien van kleuraanduidingen, vergezeld met een motivering van het wapen.

Zowel in geval van een bestaand of historisch als een nieuw wapen dient een stamreeks te worden meegezonden, waaruit blijkt wie de oudst bekende voorvader en wapenvoerder in mannelijke lijn is, van degenen voor wie de wapenbrief wordt aangevraagd.
Een stamreeks dient altijd van bronopgaven te zijn voorzien.

Voor de details waaraan een stamreeks moet voldoen verwijzen wij naar de Bewijsvoering stamreeks NGH en een voorbeeld van een stamreeks.

Het College van Herauten beoordeelt uw aanvraag en kan naar aanleiding daarvan nader met u overleggen. Het uiteindelijke oordeel van het college is voor wat betreft de aanvraag bindend.

Kunt u zelf geen genealogisch onderzoek doen, dan kan het College van Herauten dit voor u laten doen.

 

Het ontwerp van een nieuw wapen

Indien u een nieuw familiewapen wilt (laten) ontwerpen, is het raadzaam contact op te nemen met het College van Herauten (herauten@genootschap-heraldiek.nl). Het college kan u adviseren over de ontwerpcriteria en u de weg wijzen naar professionele wapenontwerpers en wapentekenaars.

Houdt u er in elk geval rekening mee, dat het verboden is het wapen te voeren van een tot de Nederlandse adel behorende familie of publiekrechtelijk rechtspersoon. Het NGH geeft eveneens geen wapenbrieven voor nieuwe wapens die te veel lijken op het wapen van een andere familie of waarin rangkronen, banieren en schildhouders zijn toegepast. Rangkronen en banieren mogen alleen worden gevoerd door adellijke families, terwijl het opnemen van schildhouders in burgerwapens niet onomstreden is.

Het NGH hecht er bovendien aan dat nieuwe wapenontwerpen hun schoonheid en kracht juist ontlenen aan eenvoud in plaats van overdaad. Te volle wapens en wapens met schildverdelingen dienen daarom waar mogelijk te worden vermeden.

Indien een nieuw wapen ook bestemd is voor anderen binnen uw familie, is het verstandig hierover met hen te overleggen.

 

Uitvoering van de Wapenbrief

Voor het NGH werken enkele professionele heraldisch kunstenaars zoals:
Cor Böhms en William Coolen die wapens schilderen.

Het wapen dat in uw Wapenbrief wordt afgebeeld, wordt met de computer of met de hand vervaardigd. Ten aanzien van de tekst op uw Wapenbrief kunt u kiezen uit een gekalligrafeerde of geprinte versie.

De Wapenbrief heeft de afmeting van een verkleind A3 formaat.

Er zijn diverse uitvoeringen van de Wapenbrief mogelijk, te weten:

 

Standaard                    € 305,-

Inclusief: overleg, maximaal 1 uur controle stamreeks, computertekening, wapenbrief, opname in wapenregister NGH, Blazoen en de Heraldische Databank van het Centraal Bureau voor Genealogie. Indien u een digitale tekening aanlevert die aan de eisen van het NGH voldoet en die wij mogen gebruiken op de wapenbrief, worden de tekenkosten in mindering gebracht en is de prijs € 235,-.

 

Luxe                             € 680,-

Als standaard, maar dan met een met de hand geschilderd wapen van ca. 16 cm. hoog incl. materiaal door een van heraldisch kunstenaars:

Cor Böhms (zie: https://www.facebook.com/cor.bohms/photos, e-mail: bohms@genootschap-heraldiek.nl) of

William Coolen (zie: http://www.williamcoolenheraldiek.nl/, e-mail: coolen@genootschap-heraldiek.nl).

Op basis van hun werk en ervaring kunt u een voorkeur uitspreken voor een van hen. Doet u dit niet, dan wijst het NGH de tekenaar aan die uw wapen zal vervaardigen.Superieur                    € 950,-

Als Luxe, maar dan met een gekalligrafeerde tekst door Trudie Deemoed. Zij kalligrafeerde onder andere de laatste Akte van Abdicatie (troonsafstand). Ook hier kunt u weer kiezen tussen de heraldische schilders Cor Böhms en William Coolen.

 

Extra

Meerwerk controle stamreeks € 40,- per uur.

Wapenschildering diverse afmetingen zijn mogelijk, prijs op aanvraag. 

-

 

-

 

-© NGH
sinds 2014

Sitemap

-