Beijert

Bron registratie: Genealogysk Jierboekje, 2019, blz.310.

Weagjend trochsnien: A. effen goud; B. yn read in stikker en in oplizzer, pleatst as in skeankrús, alles goud. Helmteken: in reade skiif, belein mei in gouden stjer. Helmkleed: read, fuorre mei giel.

Golvend doorsneden: A. goud; B. in rood een steker en een oplegger, schuingekruist geplaatst, alles goud. Helmteken: een rode schijf, beladen met een gouden ster. Helmkleed: rood, gevoerd met geel.

De stikken en de kleuren binne ûntliend oan it wapen fan Haulerwyk, dêr’t de stamheit berne is. De stikken binne in ferwizing nei syn berop fan û.o. opsichter yn de feanterij. De weagjende trochsnijing tsjut op de moerasigge feanen, wylst it helmteken ferwiist nei it gemeentewapen fan Eaststellingwerf.

It wapen mei fierd wurde troch de neiteam fan Hinke Gerbens Beyert, berne Haulerwyk omtr. 1781, st. Haulerwyk 25-1-1825, tr. Eaststellingwerf (Easterwâld) 21-6-1816 Geeske Teekes Postmus, berne Haulerwyk 12-3-1791, st. Haulerwyk 24-2-1849.

Untwerp: T.G.J. Hagelaars, Grootebroek. Ynstjoerder: F. Beijert, Hoorn.


Fryske AkademyHet getoonde wapen is geregistreerd door de Fryske Rie foar Heraldyk. Het copyright op de afbeeldingen ligt bij hen. Mocht u kunnen aantonen dat u daadwerkelijk van de genoemde persoon en/of familie afstamt dan kunt u contact opnemen met: de skriuwer-Argivaris van de Fryske Rie foar Heraldyk