Vrienden van Verdienste

Het NGH en de heraldiek kan niet bestaan zonder (onze) vrienden. Soms levert een vriend een zodanig grote bijdrage aan ons genootschap en/of het voortbestaan van de heraldiek in Nederland dat hij/zij onze grote en langdurige dankbaarheid verdient. Deze dank uiten wij sinds 2020 o.a. door deze personen te benoemen tot

‘Vriend van Verdienste van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek’.

Op deze pagina stellen wij graag onze ‘Vrienden van Verdienste’ voor.

 • 2023-03 > Anton Zeven
 • 2022-10 > John Halie de Hallois
 • 2020-09 > William Coolen
 • 2020-09 > Walter Groen
 • 2020-02 > Hans Nagtegaal

Anton Zeven – 2023

Anton Cornelis Zeven (1933) is een, mogelijk zelfs dè, deskundige op het gebied van Veluwse heraldiek, sigillografie en persoonlijke (hand)merken (marcologie). Sinds hij vanaf eind jaren ’70 in deze historische aandachtsgebieden geïnteresseerd raakte heeft hij vele boeken en artikelen hierover gepubliceerd. Zijn aandacht richt Anton de laatste tijd vooral op de sigilliografie.

Veel van zijn zo’n 250 heraldisch/sigillografische artikelen zijn te vinden in ‘Veluwse Geslachten’, tijdschrift van de ‘Genealogische Vereniging Veluwse Geslachten’, ‘Heraldicum Disputationes’ en ‘De Nederlandsche Leeuw’. In ‘Oud-Wageningen’ verschenen ca 180 artikelen van zijn hand over de geschiedenis van Wageningen. Ook verscheen van zijn hand het ‘Wapen- en Zegelboek van Veluwse Geslachten’, een uitgave op cd-rom. met ongeveer 1500 A4-pagina’s en 2.500 foto’s. Tevens publiceerde hij een boek in 2 delen over de 1500 zegels gevonden in het stadsarchief van Wageningen, artikelen over wapens in wapenboeken aanwezig in het Gelders Archief te Arnhem en in meerdere  ‘Alba Amicorum’ in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.  Verder is van zijn hand het standaardwerk ‘Wie woonde waar in de binnenstad van Wageningen 1600-1900’ (ook wel eens DE DIKKE ZEVEN genoemd). 

Veel van deze werken heeft Anton ook beschikbaar gesteld via zijn website https://antonzeven.nl/

Wapen (Anton) ZevenNaast zijn werk als belangrijk auteur op ons terrein was hij ook de stimulator of actor bij meerdere erfgoed-organisaties. Zo was hij één van de oprichters, en nu erevoorzitter van de Vereniging “Veluwse Geslachten”. Hij was stichter van het museum in Wageningen. Daarnaast is/was hij lid van de redacties van de tijdschriften ‘Veluwse Geslachten’, ‘Oud-Wageningen’, het ‘Heraldische Tijdschrift’ en van ons eigen heraldisch en sigillografisch tijdschrift ‘Blazoen’. Door de historische vereniging ‘Oud-Wageningen’ is hij benoemd tot ‘lid-voor-het-leven’.

Anton Zeven werd op 9 maart 1933 geboren in Malang, Oost-Java, voormalig Ned. Oost-Indië. In zijn ‘pré-heraldische fase’ lagen zijn voornaamste interesses op de geschiedenis van gewassen. Hij studeerde Tropische landbouwplantenteelt aan de Landbouwhogeschool. In 1959 ontving hij zijn ingenieursbul. Na een verblijf van vier jaar als agronomist en ‘Officer-in-Charge’ van het West-African, thans Nigerian Institute for Oil Palm Research substation Abak in de provincie Anang, en één jaar op ‘Main Station’ nabij Benin-City, keerde hij, zijn vrouw en twee intussen geboren kinderen terug naar Nederland. Hij werd aangesteld als docent-onderzoeker bij de afdeling Plantenveredeling van zijn voormalig Landbouwhogeschool (nu WUR-Wageningen Universiteit en Research). Hij behaalde in 1967 zijn doctorstitel na verdediging van zijn proefschrift over halfwilde oliepalmbossen in het zuidoosten van Nigeria. In 1995 is hij gepensioneerd als Universitair Hoofddocent. Naast zijn heraldisch vrijwilligerswerk was Anton ook 29 jaar lang ‘editor-in-chief’‘van het Engelstalige plantenveredelingstijdschrift ‘Euphytica’.

De geschiedenis van gewassen bestudeerde hij door de geografische verspreidingswegen van broodtarwe vast te stellen aan de hand van de geografische distributie van bepaalde genen, en door de groenten te bekijken die zijn afgebeeld op schilderijen van 17e-eeuwse Nederlandse en Vlaamse kunstenaar. Verder probeerde hij de vraag te beantwoorden: wat zijn landrassen? Hoe verandert hun genetische variatie met plaats en tijd. 

Als erkenning voor zijn vele jaren inzet voor het verbreden van kennis over heraldiek, sigillografie en marcologie in Nederland heeft het bestuur besloten op 9 maart 2023 Anton Cornelis Zeven te benoemen tot ‘Vriend van Verdienste van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek’.


John Halie de Hallois – 2022

John A.M.S. Halie de Hallois (1948-2022) was in november 2014 de formele oprichter van ons genootschap. In de acht jaar dat hij vervolgens als eerste voorzitter heeft kunnen dienen heeft hij getracht hiervan iets moois te maken. Hiervoor spaarde John kosten nog moeite. Helaas hebben wij veel te vroeg afscheid moeten nemen van John. Eind 2021 was het hem voor het laatst gegund een bijeenkomst voor de uitreiking van wapenbrieven te leiden. Daarna, tot aan zijn overlijden op 1 augustus 2022 was John wegens ziekte niet in staat om zich actief in te zetten.

John genoot zichtbaar van de mogelijkheden die zijn voorzitterschap hem bood. Op Heraldische Dagen en bij uitreikingen van wapenbrieven legde hij  contact met andere geïnteresseerden. Door het onderhouden van vriendschappelijke banden legde John de basis voor zijn streven naar het in stand houden van een prettige sfeer in heraldisch Nederland om zo mensen tot elkaar te brengen.

John zorgde ervoor dat onze diverse commissies in de loop der jaren steeds verder werden uitgebouwd. Het ging daarbij om: de redactie, de Herauten, de websitecommissie en de bibliotheek. John zat als een spin in het web en wist als geen ander de contacten te onderhouden, uit te breiden en te intensiveren.

Het genootschap is John veel dank verschuldigd.

Als erkenning voor zijn lange, toegewijde, intensieve en haast onmisbare inzet voor ons genootschap en de andere heraldische disciplines binnen Nederland heeft het bestuur op 1 oktober 2022 besloten John A.M.S. Halie de Hallois postuum te benoemen tot ‘Vriend van Verdienste van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek’.


William Coolen – 2020/21

William J.B.C.M. Coolen (1944), een veelzijdig graficus, draagt reeds vele jaren bij aan het levend houden van de heraldiek. Niet alleen in Nederland maar ook in de Belgische registers komen vele wapens van zijn hand voor. William zet zich al vele jaren actief in voor het verspreiden van kennis op het gebied van de heraldiek. Dat blijkt o.a. uit zijn betrokkenheid bij meerdere commissies van heraldische en historische organisaties.

Zo heeft hij ook vanaf het 1e uur zijn steun gegeven aan het NGH. William verdient onze blijvende dankbaarheid, ten eerste voor zijn niet aflatende inzet voor de vormgeving en inhoudelijk redactiewerk voor ons tijdschrift Blazoen. Dit doet hij ook al langdurig in de rol van waarnemend hoofdredacteur. Zonder zijn inzet zou het tijdschrift niet hebben kunnen ontstaan en zeker niet zo succesvol zijn geworden. William vervult daarmee een zeer belangrijke rol binnen het NGH. Blazoen is namelijk onmisbaar voor de verdere uitbouw en het vervullen van onze missie. Ten tweede is William ook een belangrijk adviseur en heraut-tekenaar in ons college van herauten.

Door de beperkingen rond de Corona-besmetting zijn meerder gelegenheden geannuleerd en heeft het helaas langer geduurd tot het bestuur William Coolen daadwerkelijk kon huldigen. Tijdens de eerste commissievergadering sinds 2019, in september 2021, heeft het bestuur haar eerdere besluit kunnen effectueren.

Als erkenning van zijn cruciale ondersteuning voor het realiseren van de doelstellingen van het NGH, zowel voor Blazoen als het college van herauten, heeft het bestuur op 26 september 2020 besloten William J.B.C.M. Coolen te benoemen tot ‘Vriend van Verdienste van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek’.


Walter Groen – 2020

Walter Andreas Groen (1945) is bij heraldisch Nederland al sinds het prille begin van het internet bekend met zijn website WAZAMAR. Met deze website heeft Walter nu al 25 jaar hulp geboden aan iedereen die geïnteresseerd is in de beoefening van genealogie en/of een overzicht wil krijgen van de in de Nederlanden bekende wapens. Vooral zijn vele pagina´s met de overzichten van – sinds 1971 – in Nederland en België geregistreerde wapens van grote waarde voor ons heraldisch cultuurgoed.

Walter Groen heeft zich, naast een beroepsmatige carrière als zeeman en later als militair bij de landmacht, al sinds zijn jonge jaren geïnteresseerd voor de genealogie en de heraldiek, op 18 jarige leeftijd is hij gestart met het uitzoeken van zijn eigen voorouders. Later is deze zoektocht uitgebreid met de voorouders van zijn echtgenote, zo hoopt hij alle voorouders van hun dochter in kaart te brengen. Deze verbondenheid met zijn vrouw en dochter komt ook tot uitdrukking in de naam Wazamar, die uit een samenstelling van hun voornamen is ontstaan.

De website Wazamar bestaat naast de al genoemde overzichten met verleende wapens ook uit indexen daartoe en achtergrondinformatie met praktische hulpmiddelen voor genealogisch en heraldisch onderzoek. Een ‘Genealogisch Vademecum’ mag hier zeker niet onvermeld blijven. Daarnaast speelt Wazamar zoals gezegd een centrale rol bij het toegankelijk maken van de decentrale wapenregisters in Nederland. Het voortbestaan daarvan is dan ook cruciaal. Wij zijn Walter dan ook zeer erkentelijk dat hij de zorg voor het in stand houden van zijn levenswerk aan het NGH heeft toevertrouwd.

Als erkenning voor zijn vele jaren inzet voor het verbreden van kennis over genealogie en in het bijzonder over de heraldiek en als aanvaarding van zijn opdracht aan het NGH heeft het bestuur op 26 september 2020 besloten Walter Andreas Groen uit Zeewolde te benoemen tot ‘Vriend van Verdienste van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek’.

De website van het NGH is aangepast waardoor de essentiële onderdelen van Wazamar nu al via onze site toegankelijk zijn. Vanaf medio 2021 zal de site Wazamar.org alleen nog  zo toegankelijk zijn via deze ingang.

Publicatie:

 • Heraldische wapenregisters in de Nederlanden : Centraal Bureau voor de Genealogie, Nederlandse Genealogische Vereniging, Hollandse Vereniging voor Genealogie, Heraldisch College van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, Vlaamse Heraldische Raad / Wazamar. – [Maastricht : Siegmund, 2009]. – met illustraties; 22, 14, 112, 31, 9, 17, 15 pagina’s; 30cm; paperback

Hans Nagtegaal – 2020

Hans K. Nagtegaal (1946 – 2020) heeft als bekend heraldisch tekenaar jarenlang wapens ontworpen en een schat aan informatie verzameld op heraldisch en genealogisch terrein. Hij heeft bij het samenstellen van zijn collectie naast vele ‘Genealogieën’ ook duizenden biografieën van wapendragers geschreven. Al zijn kennis hierover heeft hij gebundeld in een unieke ‘Heraldische databank’. Hierin zijn de wapens meestal voorzien van een portret, een biografie en een zegel van de wapenvoerder. Deze (familie)wapens hebben daardoor een min of meer persoonlijk karakter gekregen en worden dan ook met de volledige naam en periode vermeld. Met een schenking aan ons genootschap van deze grote heraldische en genealogische collecties familiewapens wilde hij dat deze blijvend toegankelijk blijven als heraldisch erfgoed in Nederland.

Dhr. Nagtegaal verdient niet alleen onze blijvende dankbaarheid voor deze schenking. Ook zijn niet aflatende inzet voor het correct invoeren van deze gegevens op onze website en als adviseur voor de website in het algemeen verdient respect. Zeker daar de persoonlijke last van deze inzet voor hem in zijn laatste jaar steeds zwaarder werd. Met al zijn bijdragen heeft dhr. Nagtegaal een enorme impuls gegeven aan de verdere uitbouw en missie van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek.

Het bestuur heeft met grote dankbaarheid Hans K. Nagtegaal uit Delft op 28 februari 2020 benoemd tot de eerste ‘Vriend van Verdienste van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek’.

Deze benoeming staat naast zijn reeds eerder ontvangen erkenningen:

 • Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in goud, 1 april 1993.
 • Erelid van de Genealogische Vereniging Prometheus, 1 april 1999
 • Erelid van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, 2018.

Overlijden

Met droefenis heeft het bestuur vernomen dat Hans Nagtegaal op 2 juni 2020 is overleden. Met het overlijden van Hans (73) ontvalt Nederland een zeer ervaren, deskundig en gewaardeerd heraldicus en genealoog. Wij denken met dankbaarheid terug aan zijn kennis, inzet en goede samenwerking die wij in de afgelopen jaren van hem mochten ontvangen.

Selectie uit het heraldisch werk van Hans Nagtegaal1

 • Voormalig projectleider heraldiek bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag.
 • Auteur van het Heraldisch Vademecum (2003), Familiewapens, zoeken – ontwerpen – registreren (2007), uitgaven van het Centraal Bureau voor Genealogie.
 • Auteur van het Wapenboek van het Hoogheemraadschap van Delfland (1282-1780), uitgave van de Hollandse Vereniging voor Genealogie (2010).
 • Eigenaar Heraldisch Bureau Nagtegaal (1994- ).
 • Voormalig bestuurslid innovatie, heraldiek en PR bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’.
 • Voormalig voorzitter van het Heraldisch College van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’.
 • Oprichter en oud-voorzitter van de Genealogische Vereniging Prometheus 1973-1989, daarna bestuurslid tot 1999.
 • Ontwerper van diverse genealogische posters.
 • Initiatiefnemer en eindredacteur van Kwartierstatenboeken, uitgaven van de Genealogische Vereniging Prometheus (1978-2003).
 • Initiatiefnemer en eindredacteur van het tijdschrift Kronieken, een uitgave van de Genealogische Vereniging Prometheus (1992-2000).
 • Initiatiefnemer en architect van de Heraldische Databank bij het CBG (1992), sinds 1997 in gebruik.
 • Initiatiefnemer en architect van de Hollandse Genealogische Databank bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie (2007).
 • Initiatiefnemer en samensteller van “Delftse biografieën” 2012, een unit op de site van het Stadsarchief Delft met daarin meer dan 1.400 biografieën met afbeeldingen en wapens.
 • Initiatiefnemer en samensteller van “Hollandse biografieën” 2013, een unit op de site van de Hollandse Vereniging voor Genealogie met daarin meer dan 1.200 biografieën met afbeeldingen en wapens.

H.K. Nagtegaal is verder (mede)auteur/samensteller/redactie/vormgever van de volgende boeken:

 • Kwartierstatenboeken, deel I t/m XVIII; uitg. Genealogische Vereniging Prometheus (1978 t/m 2003).
 • Genealogische en Historische Encyclopedie van Delft, deel I en II, uitg. Genealogische Vereniging Prometheus (1984, 1988).
 • Zuidhollandse Stam- en Naamreeksen, uitg. Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie “Ons Voorgeslacht” (1986);
 • Huwelijken te Delft 1812-1842, 1843-1872 en 1873-1902; uitg. Gen. Ver. Prometheus (1987, 1988 en 1990).
 • Het Rijnsburgse geslacht Nagtegaal, 17de eeuw tot heden, eigen uitgave Delft (1987).
 • Hollandse Stam- en Naamreeksen, deel I en II ; uitg. Genealogische Vereniging Prometheus en de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie “Ons Voorgeslacht” (1988, 1990).
 • 60 jaar studie voor natuurkundig ingenieur te Delft (1928-1988); uitg. Faculteit der Technische Natuurkunde, TU Delft (1988).
 • Het geslacht Nagtegaal op de Zuidhollandse eilanden; 500 nakomelingen van Jan Nachtegael, 17de eeuw tot heden; eigen uitg. (1989).
 • Het geslacht Nagtegaal in en rondom Utrecht, eigen uitg. (2002).
 • Het Rotterdamse geslacht Nagtegaal; 900 nakomelingen van Hughe Nachtegael, 14de eeuw tot heden; eigen uitg. (2003).
 • Heraldische Vademecum; uitg. Centraal Bureau voor Genealogie (2003).
 • Familiewapens; zoeken – ontwerpen – registreren; uitg. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag (2007).
 • Wapenboek van het hoogheemraadschap van Delfland (1282-1780), uitg. van de Hollandse Vereniging voor Genealogie (2012).

1.) Bron: Website van dhr. Nagtegaal, https://www.nagtegaal.org/referenties/ – bezocht op 29 februari 2020

Vrienden van Verdienste

2023

Anton Zeven


2022
Halie de HaloisJohn Halie de Halois


2021

William Coolen


2020

Wapenschild Walter Groen (WAZAMAR)

Walter Groen

Nagtegaal (Hans)

Hans Nagtegaal