BAARDA (earen/waren BAERDT)

Bron registratie: Genealogysk Jierboekje 1964, blz. 64, 66.


Blasoenearing

Skyld: Dield: I. de Fryske earn; II. yn blau in sulveren lizzende healmoanne, beselskippe fan trije goudene seispuntige stjerren, fan boppe twa en fan ûnderen ien.

Helmteken: trije striisfearren f.r.n.l. goud, blau en sulver.

Helmkleed: blau fuorre fan sulver.

Boarne: sulveren bierkanne fan 1661 fan Sibe Gerlofs Baerdt te Marsum (sj. Catalogus zilvertentoonstelling 1927, nr. 31; oude kunst 1930, 188; De Nederlandse Leeuw XVIII, 1930, 36, 110).

Ynstjoerder: Mr. S.J. Fockema Andreae te Ljouwert

BlazoeneringNederlands

Schild: gedeeld: I. de Friese adelaar; II. in blauw een zilveren wassenaar, vergezeld van drie gouden zespuntige sterren, van boven twee en van onder één.
Helmteken: drie struisveren, v.l.n.r. goud, blauw en zilver.

Helmkleed: blauw gevoerd met zilver/wit.

Bron: een zilveren bierkan van 1861 van Sibe Gerlofs Baerdt te Marsum (zie Catalogus Zilvertentoonstelling 1927, nr. 31; Oude Kunst 1930 , 188; De Nederlandse Leeuw XVIII, 1930, 36, 110)

Inzender: Mr. S.J. Fockema Andreae te Leeuwarden.

Fryske AkademyHet getoonde wapen is geregistreerd door de Fryske Rie foar Heraldyk. Het copyright op de afbeeldingen ligt bij hen. Mocht u kunnen aantonen dat u daadwerkelijk van de genoemde persoon en/of familie afstamt dan kunt u contact opnemen met: de skriuwer-Argivaris van de Fryske Rie foar Heraldyk