ANBI en het NGH


ANBI-informatie

Het NGH is op 6 juli 2015 door de belastingdienst aangemerkt als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) met de aanvullende status als ‘Culturele ANBI instelling’. U kunt de geldigheid van onze ANBI-status controleren op de site van de belastingdienst : https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Periodieke schenkingen aan onze organisatie zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (box 1). Dit is geregeld in de Geefwet uit 2012. Onze culturele status maakt het mogelijk dat u de belastingaftrek  nog extra mag verhogen. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. (bron: Belastingdienst, januari 2019)


Wie is Wie

Het Nederlands Genootschap voor Heraldiek (NGH) is een stichting met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage en kantoorhoudende te Kemal Atatürkstraat 14, 3573 PA Utrecht. Onder het NGH vallen entiteiten zoals het bestuur, secretariaat, College van Herauten, redactie van het tijdschrift Blazoen, websitecommissie, Gilde der Heraldisch Kunstenaars,.

Bestuurssamenstelling

De stichting NGH wordt bestuurd door het stichtingsbestuur. Op dit moment bestaat het bestuur uit zes leden met de volgende functies:

  • voorzitter
  • vicevoorzitter
  • secretaris
  • penningmeester
  • bestuurslid (algemeen, 2e secretaris)
  • Bestuurslid (website)

Een bestuurslid wordt voor een periode van vier jaar benoemd. Een bestuurslid kan herbenoemd worden per een door het bestuur te bepalen datum. Dit kan direct aansluiten op het moment van aftreden.

Om dit proces te formaliseren en de continuïteit van het bestuur te garanderen is een ‘Rooster van het aan- en aftreden Bestuursledenvastgesteld.

KVK nummer

Het NGH is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de nummers:

  • KvK 61969702
  • RSIN 854572363

Contactgegevens

Mocht u iets met het bestuur van het NGH willen bespreken, melden of hebt u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met het NGH-bestuur:

Via een e-mail naar:

Uw formele verzoeken ontvangen we graag via:

Secretaris van het NGH
Kemal Atatürkstraat 14
3573 PA Utrecht

Voor vragen of financiële aangelegenheden kunt u direct contact opnemen de penningmeester, via:

Via een e-mail naar:

penningmeester@genootschap-heraldiek.nl

Uw brieven over deze aangelegenheden kunt u sturen naar:

Penningmeester van het NGH,
Akerstraat Noord 43,
6446XC Brunssum.


Doelstelling van het Genootschap

“Het bevorderen van de uitoefening van heraldiek in Nederland en daarbuiten.” Dit onder andere door het uitgeven van het heraldisch blad Blazoen, opbouwen van wapenregisters, organiseren van de “Dag van de Heraldiek” (bijeenkomsten met heraldische thema’s en/of lezingen).

Als Nederlands Genootschap voor Heraldiek maken wij ons daarom sterk voor een goede kwaliteit van de heraldiekbeoefening in Nederland. Ons beleid kent hiervoor twee speerpunten:

  • het vergroten van de kennis over de heraldiek als cultuurhistorisch fenomeen via o.a. ons kwartaalblad Blazoen en heraldische dagen.
  • het stimuleren van de ‘levende heraldiek’ via o.a. het wapenbrievenwapenregisters en dit ‘Gilde’ met heraldisch ontwerpers en schilders die aan onze kwaliteitseisen voldoen.

Levende heraldiek

De levende heraldiek wordt door het Genootschap gestimuleerd door het geven van wapenbrieven en het hierbij betrekken van kwalitatief goede heraldisch ontwerpers en schilders. Zij zijn belangrijke partners voor ons in de dagelijkse praktijk, zij bepalen immers mede de kwaliteit van de hedendaagse heraldiek.

Ontwerpers en schilders die onze de zeven pijlers van het ontwerpen en voeren van niet-adellijke familiewapens als uitgangspunt onderschrijven, kunnen ons verzoeken toe te mogen treden tot ons Gilde der Heraldisch Kunstenaars (GHK).

Beleidsplannen


Ons privacybeleid


Verantwoording

Uitgeoefende activiteiten

Financiële jaarverslagen


Beloningsbeleid

Het stichtingsbestuur en de commissieleden ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Reis en verblijfskosten worden door de betrokkenen zelf gedragen. Kosten die door de bestuurs- en commissieleden voorgeschoten worden namens de stichting en/of in de uitoefening van hun functie worden alleen op basis van een door het bestuur goedgekeurde declaratie vergoed.