Aanvragen van een registratie van uw wapen

Voordat u een wapenbrief bij ons aanvraagt, is het verstandig kennis te nemen van de zeven pijlers van het ontwerpen en voeren van niet-adellijke familiewapens, zoals die door het NGH zijn geformuleerd.

Voor het aanvragen van een wapenbrief dient gebruik gemaakt te worden van het ‘Aanvraagformulier Registratie en Wapenbrief’. De aanvraag van een wapenbrief dient te worden gericht aan het College van Herauten (herauten@genootschap-heraldiek.nl) en wordt alleen in behandeling genomen als die volledig is en is vergezeld van de hieronder aangegeven documenten. Ook moet u, nadat u een ontvangstbevestiging heeft gekregen, het totale bedrag voor de door u gekozen versie van de wapenbrief  overmaken aan onze penningmeester. De gegevens hiervoor zijn

rek.nr. NL52 INGB 0006 7414 57, t.n.v. Nederlands Genootschap voor Heraldiek.. Vermeld daarbij graag ‘Wapenbrief’ en uw naam bij de opmerkingen.

Beoordeling en documentatie

Ons College van Herauten beoordeelt uw aanvraag en kan naar aanleiding daarvan nader met u overleggen. Het uiteindelijke oordeel van het college is voor wat betreft de aanvraag en registratie bindend.(1)
Naast het aanvraagformulier zijn er nog enkele documenten van belang:

  • In het geval u een nieuw wapen wenst te registreren en te certificeren, ontvangen wij graag een handgetekende of met de computer gemaakte (jpg- of png-bestand) ontwerpschets, in kleur of voorzien van kleuraanduidingen, vergezeld met een motivering van het wapen.
  • Zowel in geval van een bestaand of historisch als een nieuw wapen dient een stamreeks te worden meegezonden, waaruit blijkt wie de oudst bekende voorvader en wapenvoerder in mannelijke lijn is, van degenen voor wie de wapenbrief wordt aangevraagd. Een stamreeks dient altijd van bronopgaven te zijn voorzien. Voor de details waaraan een stamreeks moet voldoen verwijzen wij naar onze documenten ‘Bewijsvoering stamreeks NGH’ en Voorbeeld van een stamreeks. Kunt u zelf geen genealogisch onderzoek doen, dan kan het College van Herauten dit voor u laten doen.
  • U wordt tevens verzocht een goede kleurenfoto/-scan (jpg- of png-bestand) van uw paspoort of id-kaart mee te sturen. Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig om met al uw gegevens, zo mogen wij bijvoorbeeld uw BSN niet verwerken. Maak daarom s.v.p. een veilige kopie van uw ID-document, gebruik hiervoor bijvoorbeeld de ‘KopieID-app’ van de Rijksoverheid. Op onze pagina ‘Gegevensverwerking‘ kunt u nalezen hoe en welke gegevens wij van u verwerken.

Het ontwerp van een nieuw wapen

Indien u een nieuw familiewapen wilt (laten) ontwerpen, is het raadzaam contact op te nemen met het College van Herauten (herauten@genootschap-heraldiek.nl). Het college kan u adviseren over de ontwerpcriteria en u de weg wijzen naar professionele wapenontwerpers en wapenschilders. De meeste waar wij standaard mee samenwerken zijn aangesloten bij het Gilde der Heraldisch Kunstenaars.

Houdt u er in elk geval rekening mee, dat het verboden is het wapen te voeren van een tot de Nederlandse adel behorende familie of publiekrechtelijk rechtspersoon. Het NGH geeft eveneens geen wapenbrieven voor nieuwe wapens die te veel lijken op het wapen van een andere familie of waarin rangkronen, banieren en schildhouders zijn toegepast. Rangkronen en banieren mogen alleen worden gevoerd door adellijke families, terwijl het opnemen van schildhouders in burgerwapens omstreden is.

Het NGH hecht er bovendien aan dat nieuwe wapenontwerpen hun schoonheid en kracht juist ontlenen aan eenvoud in plaats van overdaad. Te volle wapens en wapens met schildverdelingen dienen daarom waar mogelijk te worden vermeden.

Indien een nieuw wapen ook bestemd is voor anderen binnen uw familie, is het verstandig met hen te overleggen over het ontwerp.

Uitvoeringen en kosten van een wapenbrief

Het wapen dat in uw Wapenbrief wordt afgebeeld, wordt met de computer of met de hand vervaardigd. Ten aanzien van de tekst op uw Wapenbrief kunt u kiezen uit een gekalligrafeerde of twee geprinte versies.

De Wapenbrief heeft (ongeveer) een A3 formaat.
NB: In de genoemde prijzen is 1 uur onderzoekstijd opgenomen voor het controleren van uw stamreeks. Voor de eventuele extra tijd die nodig is berekenen wij € 40,- per uur, dit staat los van de gekozen uitvoering.(1)

Er zijn diverse uitvoeringen van de Wapenbrief mogelijk, te weten:

Standaard € 305,-
Inclusief:

  • overleg,
  • vervaardiging computertekening door een heraldisch specialist,
  • wapenbrief met geprinte tekst en de computertekening,
  • opname in het wapenregister van de NGH,
  • publiceren van het wapen in het tijdschrift Blazoen.

Indien u zelf een digitale afbeelding aanlevert die aan de eisen van het NGH voldoet en die wij mogen gebruiken op de wapenbrief, worden de tekenkosten in mindering gebracht, de prijs is dan € 235,-.

Luxe € 680,-

Als ‘Standaard’, maar dan met een met de hand geschilderd wapen van ca. 16 cm. hoog, incl. materiaal , door een van de aangesloten professionele heraldisch kunstenaars: Cor Böhms, Guus van Breugel, Piet Bultsma, Marc van de Cruys, William Coolen en Prisca van Dessel. Op basis van hun werk en ervaring kunt u een voorkeur uitspreken voor een van hen. Doet u dit niet, dan wijst het NGH de tekenaar aan die uw wapen zal vervaardigen.

Superieur € 950,-
Als ‘Luxe’, maar dan met de tekst gekalligrafeerd.


Wapenschildering – extra aanbieding

Indien u een wapenregistratie bij het NGH aanvraagt kunt u tegen een gereduceerd tarief bij de Heraldische schilders Cor Böhms en William Coolen een tweede afbeelding van uw wapen laten schilderen. Dit kan zowel op papier als op hout worden uitgevoerd. Diverse afmetingen zijn mogelijk, voor de details kunt u het beste contact opnemen met één van de genoemde kunstenaars. Voorbeelden van hun werk zijn te zien onder de voorbeelden van de wapenbrieven.


(1) Mocht u gedurende het proces om enige reden besluiten het registratieproces bij het NGH af te breken zullen wij reeds gemaakte behandelingskosten, met een minimum van €100, verrekenen met het door u betaalde bedrag. Het restant zal alsdan binnen 4 weken aan u worden gerestitueerd.