Bokma de Boer

Bokma de Boer (earen/waren De Boer)

Bron registratie: Genealogysk Jierboekje, 1970 blz. 25.


Blazoning

Skyld:  Fearne . 1. yn blau in sulveren merk (Albert Bauckes) ; 2 en 3. yn goud in swarte bok mei reade tong (Bokma); 4. yn blau in sulveren merk (Reynu Pijters). It skyld dutsen mei in frije-boerekroan (in kroan fan trije fleurons mei glêdde holban).

Boarne: Neiteam lan Albert Bauckes ,  boer op Feytsmasate to Foudgum,  troud 1690 mei Reynu Pijters , dy’t har heit op ‘e pleats fan Homme Camstra’ ben wenne. Harren pakesizzer Albert Baukes , boer to Ryptsjerk en letter to Wyns, neamde him sunt 1811 De Boer . Dy syn soan Mindert neam der de namme Bokma fan syn frou by. De merken yn ‘e kertieren 1 en 4 binne dy fan ‘e stamalden (dat fan Reynu sunder mis untliend oan ‘e kaem yn it Camstra-wapen) , de bok is keazen as sprekkend wapen. Untwurpen 1970. Sj. foar dizze famylje wiidweidiger s. 51 — 58 fan dit jierboek

Ynstjoerder: de hear W. J. Bokma de Boer ing. to Utert.

Fryske AkademyHet getoonde wapen is geregistreerd door de Fryske Rie foar Heraldyk. Het copyright op de afbeeldingen ligt bij hen. Mocht u kunnen aantonen dat u daadwerkelijk van de genoemde persoon en/of familie afstamt dan kunt u contact opnemen met: de skriuwer-Argivaris van de Fryske Rie foar Heraldyk