Brantsma

Wapendrager: Age Jacobs Brantsma te Snits / Sneek

Bron registratie: Genealogysk Jierboekje, 1964, blz. 64, 67.


Blasoenearing

Skyld: Dield: I. yn goud in swarte weversspoel, fan ûnderen beselskippe fan in swarte seispuntige stjer; II. yn swart in sulveren swurd mei gouden hánfet, pealsgewize.

Helmteken: in goud-swarte flecht.

Helmkleed: swart fuorre fan goud.

Boarne:

Ynstjoerder: A. Brantsma te Snits.

BlazoeneringNederlands

Schild: gedeeld: I. in goud een zwarte weversspoel, onder vergezeld van zwarte zespuntige ster; II. in zwart een zilveren zwaard met gouden gevest.

Helmteken: een goud-zwarte vlucht.

Helmkleed: zwart, gevoerd met goud/geel.

Inzender: A. Brantsma te Sneek

Fryske AkademyHet getoonde wapen is geregistreerd door de Fryske Rie foar Heraldyk. Het copyright op de afbeeldingen ligt bij hen. Mocht u kunnen aantonen dat u daadwerkelijk van de genoemde persoon en/of familie afstamt dan kunt u contact opnemen met: de skriuwer-Argivaris van de Fryske Rie foar Heraldyk