Eisma (earen/waren Van Eysma)

Wapendrager:  Dirck van Eysma, Boalsert (Haarlim) / Bolsward (Haarlem), 1692

Bron registratie: Genealogysk Jierboekje, 1964, blz. 65 , 70.


Blasoenearing

Skyld: Dield: 1. de Fryske earn; II. yn blau pealsgewize in seispuntige stjer tusken twa klavers, alles fan sulver.

Helmteken: in sulveren klaver.

Helmkleed: blau fuorre fan sulver

Boarne: list fan in skilderij fan it Collegium Medico-Pharmaceuticum ut 1692 yn it Frans Halsmuseum te Haarlim. Hjirta hearde Dirck Eisma (van Eysma) a it Boalserter slachte, stêdsapteker te Haarlim.

Ynstjoerder: C.W. Eisma te Jirnsum.

BlazoeneringNederlands

Schild: gedeeld: I. de Friese adelaar; II. in blauw paalsgewijs een zespuntige ster tussen twee klavers, alles van zilver.

Helmteken: een zilveren klaver.

Helmkleed: blauw, gevoerd met zilver/wit.

Bron: lijst van een schilderij van het Collegium Medico-Pharmaceuticum uit 1692 in het Frans Halsmuseum te Haarlem. Hiertoe behoorde Dirck Eisma (van Eysma) uit het Bolswarder geslacht, stadsapotheker te Haarlem.

Inzender: C.W. Eisma te Irnsum.

Fryske AkademyHet getoonde wapen is geregistreerd door de Fryske Rie foar Heraldyk. Het copyright op de afbeeldingen ligt bij hen. Mocht u kunnen aantonen dat u daadwerkelijk van de genoemde persoon en/of familie afstamt dan kunt u contact opnemen met: de skriuwer-Argivaris van de Fryske Rie foar Heraldyk