Hingst

Bron registratie: Genealogysk Jierboekje, 1964, blz. 64, 66. & 1965, blz. 93.


Blasoenearing

Skyld: Dield: 1. de Fryske earn; 11. yn sulver in stegerjend read hynder op in griene gersgrûn.

Helmteken: it hynder útkommend.

Helmkleed: read fuorre fan sulver.

Boarne: Ned.Patriciaat XLV 1959, 196.

Ynstjoerder: Ir. S. Hingst yn Den Haach.

BlazoeneringNederlands

Schild: Gedeeld: I. de Friese adelaar; II. in zilver een steigerend rood paard op een groene grasgrond.

Helmteken: het paard uit het schild uitkomend.

Helmkleed: rood gevoerd met zilver/wit.

Bron: Ned. Patriciaat XLV 1959, 196.

Inzender: Ir. S. Hingst te Den Haag.

Fryske AkademyHet getoonde wapen is geregistreerd door de Fryske Rie foar Heraldyk. Het copyright op de afbeeldingen ligt bij hen. Mocht u kunnen aantonen dat u daadwerkelijk van de genoemde persoon en/of familie afstamt dan kunt u contact opnemen met: de skriuwer-Argivaris van de Fryske Rie foar Heraldyk